Het Kerstverhaal. Wie is er niet mee groot geworden.  Op 25 december wordt gevierd dat Jezus Christus werd geboren. Zijn moeder is Maria, een ongehuwde vrouw, die met haar verloofde op reis was richting Bethlehem. Als de weeën beginnen, kunnen ze geen onderdak vinden; alle herbergen zijn vol. Daarom komen ze in een stal terecht. Jezus wordt geboren en in een kribbe, dat is een voederbak voor dieren, gelegd. Er verschijnt een heldere ster aan de hemel die drie koningen uit verre landen naar de stal toe leiden. En herders komen om hun eer aan Jezus te bewijzen.

We kunnen het allemaal zien in de vele kerststalletjes. De os en de ezel. De wierook en de mirre. De engel, de herders, de drie koningen, Jozef en Maria en uiteraard het kindje Jezus.

Dominee Christien Crouwel vanmorgen in WNL op Zondag:

 • De stal komt nergens voor in de Bijbel.
 • De ezel en de os hebben we er ook bij verzonnen.
 • Het is niet bekend of er 3 wijzen uit het Oosten kwamen.
 • Zelfs 25 december schijnt niet te kloppen.

Toch blijf ik het prachtig vinden: de symboliek, het verhaal. Zalig kerstfeest allemaal!

Hieronder vindt u een stukje uit het kerstverhaal, zoals dit te lezen staat in de Bijbel  (Lukas 2:1-20).

Lukas 2:1-20

 1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
 2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
 3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
 4. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
 5. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
 6. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
 7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leidde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
 9. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
 10. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
 11. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
 12. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
 13. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
 14. Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
 15. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
 16. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
 17. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.
 18. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
 20. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

 

. Lid Van der VeerSTERK verhaalHet Kerstverhaal. Wie is er niet mee groot geworden.  Op 25 december wordt gevierd dat Jezus Christus werd geboren. Zijn moeder is Maria, een ongehuwde vrouw, die met haar verloofde op reis was richting Bethlehem. Als de weeën beginnen, kunnen ze geen onderdak vinden; alle herbergen zijn vol. Daarom...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !