MET UPDATE – ZIE HIERONDER

 


 

Verrassende ontwikkelingen in het dossier ‘Anneke van der Veer’.

Gisteren ontving ik een e-mail met een sommatie van de heer Piels. Voor iedereen die deze oninteressante bagger al weer vergeten was, de heer Piels is de bestuurder van de failliete EBLP-groep, waarvan Van Ewijk uit Den Bosch de curator is.

Al eerder ben ik door het slijk getrokken in de landelijke en regionale media, door Van Ewijk in zijn faillissementsverslagen en heb ik op 23 augustus 2016 aangifte gedaan wegens valse verklaring aan de curator door Piels.

Toen verscheen deze e-mail:

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Brent Piels
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 17:40
Onderwerp: EBLP/Piels/Van der Veer

Geachte mevrouw van der Veer,

Vol verbazing heb ik het bericht mogen ontvangen dat u op 30 december 2017 op uw weblog van de politieke partij Politiek Sterk geplaatst heeft.

U misbruikt mijn goede naam in dit artikel: curator van EBLP,  “het failliete bedrijf van de criminele heer Piels die een bom duiten naar China heeft doen verdwijnen”. Ik sommeer u om deze teksten per omgaande uw weblog te verwijderen. Doet u dit niet dan zal ik voor de 4e keer aangifte tegen u in persoon gaan doen. Tevens zal mijn raadsman naast de strafrechtelijke en civiele procedure tegen u starten.

Wellicht is het als burger mijn plicht om verschillende malversaties die het OM reeds in behandeling heeft aan te kaarten bij de desbetreffende overheidsinstanties. Een gesprek met de burgermeester van de Haarlemmermeer (Onno Hoes) of de commissaris van de koning (Johan Remkes) behoord tot de mogelijkheden.

Ik hoop dat u het deze keer niet zo ver laat komen. Ik ontvang graag de bevestiging dat u mijn naam verwijderd heeft van uw weblog.

Hoogachtend.

H.J. Piels

Ik heb een helder antwoord geschreven aan het geachte heerschap. Fatsoenshalve plak ik dat hier nog niet onder, maar heb 48 uur gegeven om een serie vragen te beantwoorden annex eisen gestand te doen.

Dus mocht u het allemaal leuk vinden in het kader van de niet aflatende soap, houd dan even de webpagina in de gaten want dat zal ik dit artikel nog even aanvullen met onder andere mijn e-mail die vandaag aan klager werd gestuurd.

En voor wie het ingewikkelde script (moeilijker dan jaren GTST) niet meer voor ogen heeft in het kader van lekker smullen: wat een interessante ontwikkeling! Wie voelt zich nu waarom op de gevoelige teentjes getrapt? Vandaar de titel van dit stukje.


UPDATE:

Van: Anneke van der Veer
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 11:34
Aan: ‘Brent Piels’
CC: Onno Hoes; Egbert van Ewijk
Onderwerp: Van der Veer / Piels / EBLP

Geachte heer Piels,

In reactie op uw e-mail van dinsdag 16 januari jl. meld ik u het volgende.

Blijkbaar meent u dat u recht heeft op het verwijderen van de publicatie waarin uw naam wordt genoemd op mijn webpagina. Ik zal u uit de doeken doen wat de stand van zaken is, alsmede mijn mening hierover.

Algemeen
Het moge u onderhand duidelijk zijn dat ik niet langer toesta dat mijn goede naam en faam door geboefte of types die eraan mee hebben geholpen, door het slijk worden getrokken.
Want een sommatie verwoord in uw e-mail kan slechts als grondslag hebben dat u van mening bent zakelijk zowel als privé nadeel te ondervinden van voornoemde publicatie. Dat zal ik even haarfijn voor u ontrafelen.

Vragen
1. Het is u toch bekend hoe ik de afgelopen jaren publiekelijk aan de schandpaal ben genageld in lokale en regionale media?

2. Het is u toch bekend wat Van Ewijk (curator van uw failliete bende) publiceert in zijn faillissementsverslagen?

3. Het is u toch bekend dat Benetton op een misselijk makende wijze is opgelicht door een stelletje boeven waartegen ik ook aangifte heb gedaan?

4. Het is u toch bekend dat ik op 23 augustus 2016 aangifte tegen u heb gedaan inzake het afleggen van een valse verklaring tegen curator Van Ewijk, inclusief nog wat toevoegingen?

5. Het is u toch bekend dat u de ontvangen bedragen van Benetton, binnen geharkt op valse facturen, volledig dient te restitueren?

6. Het is u toch bekend dat het merendeel van de gelden naar China zijn verdwenen (naar verluid) en dat EBLP hierdoor de faillissementsstatus heeft verkregen?

7. Het is u toch bekend dat u onder valse voorwendselen, met name door grote druk vanuit Olivier en Edelman, aan bent gezet een investeringssom van €118.000  over te maken naar een op mijn naam geregistreerde onderneming?

8. Het is u toch bekend dat laatstgenoemde investeringssom grotendeels is verdonkeremaand door dagelijkse contante opnamen door Olivier die mijn bankpas en pincode had afgetroggeld?

9. Het is u toch bekend dat wij slechts eenmaal, ik herhaal, eenmaal telefonisch contact hebben gehad, dit slechts over de verwachte investeringsdatum?

10. Het is u toch bekend dat Edelman u achter de vodden heeft gezeten om zo snel mogelijk de investeringssom over te maken?

11. Het is u toch bekend dat aan de investering een normaal investeringscontract ten grondslag lag?
Met als contractspartner Hollands Welvaren, een vehikel dat onze grote vriend Olivier blijkbaar nodig had om zijn vooraf geplande inningen te doen?

12. Het is u toch bekend dat ik op gruwelijke wijze financieel benadeeld ben en dit pas aan het licht kwam toen alle schimmige verhalen van Edelman en Olivier onwaar bleken te zijn? Hierbij doel ik op maandenlang traineren van grote investeringen door Olivier, van zijn niet bestaande Zwitserse vermogensrekening, in Hollands Welvaren.

13. Het is u toch bekend dat uw prietpraat ten kantore van Van Ewijk er voor heeft gezorgd dat de beschuldigende vinger naar mij werd gewezen als instigator van crooke deals, omstandigheden waar ik geen enkele kennis over bezit?

14. Het is u toch bekend dat er een groot internationaal opsporingsonderzoek loopt over de miljoenenvoudige internationale factuurfraude waar op een of andere manier beide heren bij betrokken zijn?

15. Het is u toch bekend dat ik samenwerk met de opsporingsinstanties om ervoor te zorgen dat iedereen die deel heeft aan deze criminele activiteiten voor het hekje wordt gebracht?

16. Het is u toch bekend dat de internationale connecties niet enkel bestaan uit gladpratende Nederlandse heren, maar ook uit gevaarlijk internationaal crimineel tuig, zodat ik persoonsbescherming geniet?

17. Het is u toch bekend dat mij zoveel schade (persoonlijk, zakelijk, imago, integriteit, politiek) is aangedaan, dat ik geen enkele publicatie meer schuw?
Sterker nog, in alles dat ik in de vingers krijg (en ik verzeker u met betrekking tot de grote onderzoeken hoor ik amper wat en ben ik slechts belangrijke getuige) zoek ik de publiciteit, deels door dit zelf te publiceren op mijn webpagina, deels door dit ter hand te stellen aan OM of pers. Daarbij, voor luttele eurocentjes, koop ik een betere plek in de Google-ranking zodat iedereen en alles die ermee te maken heeft, duidelijk in beeld komt.

18. Het is u toch bekend dat recent mijn woonhuis in Dordrecht executoriaal werd verkocht nadat drie partijen, waaronder Van Ewijk, een gerechtelijk beslag hadden laten leggen? Ik hierdoor mijn eigen verdiende geld, zijnde de overwaarde, mag afstaan om de financiële schade, die anderen hebben veroorzaakt, deels af te dekken?

Wat nu
Ik peins er niet over om welke publicatie dan ook te verwijderen of te rectificeren. Het is namelijk aan u om instanties, autoriteiten, Openbaar Ministerie, curator of iedereen die zich meent te moeten bemoeien met dit onverkwikkelijke dossier, in kennis te stellen van de werkelijke toedracht der dingen.

Dus het is aan u en niet aan mij om zorg te dragen voor correcte informatie aan Van Ewijk, uw raadsman waarmee u dreigt de werkelijke toedracht toe te lichten en u niet te beroepen op uw plicht als burger verschillende malversaties aan te kaarten bij, bijvoorbeeld, burgemeester Hoes of CvdK Remkes.
Want ik laat me niet intimideren of bedreigen door meneer Piels middels een briefje aan voornoemde gezagsdragers.
Al schrijft u aan de premier of de Koning, het zal me worst wezen.

Kortom, u krijgt de mogelijkheid van mij om een juist verslag te doen over wat met het geld is gebeurd dat Benetton afhandig is gemaakt, een juist verslag te doen van mijn eenmalige betrokkenheid middels een telefoontje vanaf het toestel van Edelman, een juiste verslaglegging te verzorgen naar Van Ewijk, zodat diens suggestieve en tendentieuze faillissementsrapportages worden gerectificeerd.

Doet u dat niet, dan publiceer ik niet alleen uw e-mail, welke vandaag met wat bijgevoegd commentaar op mijn webpagina verschijnt, maar zal ik ook deze antwoordmail publiceren en alles wat ik verder nog kan (laten) uitspitten over de betrokkenheid, rol, functie en chronologische gebeurtenissen met betrekking tot de EBLP-groep en diens bestuurder. Ten slotte lijkt het mij uw zaak goed te doen ook volledig inzicht te geven in uw relatie met de heer Bryan Edelman. Want dat deze in geen enkel verslag wordt genoemd, is wel heel bijzonder. Maar ik kan u verzekeren: de speurders en ondergetekende weten meer. Dus u kunt ook afwachten op dit punt.

Ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt dat ik niet langer met me laat sollen. Ook niet door de heer Piels die blijkbaar nu zelf hete grond onder de voeten voelt. Ik geef u 48 uur om inhoudelijk op deze e-mail te reageren.

 

Anneke van der Veer

P.S.:
Tegelijkertijd met het zenden van deze e-mail naar u, zijn Hoes en Van Ewijk in de cc meegenomen. En als er volgens uw zeggen al drie aangiftes tegen mij zijn gedaan, stuur deze dan per kerende mail met een cc aan burgemeester Hoes. Dan kan hij deze in de Driehoek verder reiken, zodat dit aan het grote dossier kan worden toegevoegd.

Bijlage: mijn aangifte tegen u.

 

 

. Lid Van der Veerover STERKMET UPDATE - ZIE HIERONDER     Verrassende ontwikkelingen in het dossier ‘Anneke van der Veer’. Gisteren ontving ik een e-mail met een sommatie van de heer Piels. Voor iedereen die deze oninteressante bagger al weer vergeten was, de heer Piels is de bestuurder van de failliete EBLP-groep, waarvan Van Ewijk uit Den...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !