Veel beslissingen die onze polder aangaan worden in regionale samenwerkingsverbanden genomen. Denk maar eens aan de route en de bushaltes van het openbaar vervoer. Of aan de opgave woningbouw.

Wij zijn niet tegen samenwerken. Integendeel. Maar daarbij moet wel je eigen belang goed naar voren worden gebracht. Bijvoorbeeld goed openbaar vervoer in de kleine kernen van Haarlemmermeer. Of  voldoende woningen voor onze eigen inwoners.

Het is dus zaak dat degenen die Haarlemmermeer vertegenwoordigen in dat samenwerkingsverband, het standpunt van Haarlemmermeer – in de vorm van het standpunt van de gemeenteraad van Haarlemmermeer – naar voren brengen en verdedigen.
Dat gebeurt nu onvoldoende. 
Vaak is een van onze wethouders afgevaardigde. Maar het komt ook voor dat er een afvaardiging uit de gemeenteraad aan tafel van het samenwerkingsverband zit.
Al diverse malen heeft Politiek STERK haar verbazing uitgesproken dat er nooit vanuit die afvaardiging een terugkoppeling komt naar de rest van de raad. Laat staan dat de overige raadsleden worden geconsulteerd alvorens een standpunt in te nemen.

Afgelopen donderdag stonden de regionale samenwerkingsverbanden op de vergaderagenda van de gemeenteraad.

Hieronder vindt u onze bijdrage aan deze sessie, inclusief enkele korte debatjes met collega’s (afgevaardigden:-)) over aanspreekbaarheid van raadsleden, dus democratische legitimering, door burgers en mijn ongenoegen over partijpolitiek i.p.v. belangenbehartiging van Haarlemmermeer door afgevaardigden.

Voorzitter,

Ik denk dat we hier vanavond een van de belangrijkste politieke onderwerpen van dit moment en van de nabije toekomst bespreken. Regionale Samenwerking. Er wordt namelijk steeds meer regionaal besloten. En ik stel nadrukkelijk niet de noodzaak tot samenwerking ter discussie. Maar wel stel ik aan de orde welke invloed de raad nog kan uitoefenen op regionaal bestuur.

Afspraken binnen regionale samenwerkingsverbanden die regelmatig als een soort wetmatigheid door een gemeenteraad moeten worden gejast.

Regionaal samenwerken doe je dus met andere partijen en dat betekent per definitie dat je zeggenschap deelt met andere partijen.
Maar verlengd bestuur mag geen verlegd bestuur worden. Wij zien het als een noodzaak dat de gemeenteraad aan de bal blijft zodat volksvertegenwoordigers aanspreekbaar blijven voor burgers en er dus democratische legitimatie is.

Je moet als raadslid aanspreekbaar blijven voor burgers met bijvoorbeeld vragen over het openbaar vervoer. Want als burgers het niet eens zijn dat een bushalte wordt verplaatst, dan moeten ze terecht kunnen bij hun volksvertegenwoordigers. En niet te horen krijgen dat ‘we’ er niets meer over te zeggen hebben omdat nu de Vervoerregio verantwoordelijk is.

We moeten ervoor waken dat de samenwerkingsverbanden geen zelfstandig biotoop vormen waarop de invloed van de gemeenteraad niet of nauwelijks aanwezig is.

Bepaal lokaal wat je regionaal wil brengen. Dat is een van de adviezen uit het rapport “Raad in verbinding in de regio”.
Dat brengt met zich mee dat de vertegenwoordigers van Haarlemmermeer, en de ene keer is dat een afvaardiging uit het college, de andere keer een afgevaardigde uit de raad, met de gemeenteraad in gesprek gaat om zodoende informatie op te halen bij de raadsleden. En uiteraard om informatie te delen met de gemeenteraad over wat er speelt binnen de samenwerkingsverbanden. Informeer en adviseer de raad als er zaken spelen die de gemeente aangaan zodat er een integrale afweging kan worden gemaakt en er een gedragen standpunt door de gemeenteraad aan de afvaardiging kan worden meegegeven.

En dat, voorzitter, gebeurt in mijn ogen nu niet voldoende.

Ik wil als raadslid de mogelijkheid hebben om aan onze afgevaardigden kaders, vragen en kritieken mee te geven. Vanuit de gemeenteraad wil ik invloed uitoefenen op bijvoorbeeld besluiten van het Dagelijks Bestuur middels onze afvaardiging in de Vervoerregio.

Wij zijn vóór vertegenwoordigende democratie. In dezelfde lijn vóór afgevaardigde raadsleden die zich niet bedienen van partijpolitiek in de regio maar die de gehele gemeenteraad van Haarlemmermeer vertegenwoordigen.

Wat dat betreft was vanavond een goede aanzet daartoe want voor de dinerpauze werd dit standaard op de agenda geplaatst.

Wij vinden dat het belang van Haarlemmermeer sterker moet klinken binnen diverse samenwerkingsverbanden. En dat er verantwoording wordt afgelegd door afgevaardigden waarom ze een bepaald standpunt hebben ingenomen en waarom dat in het belang van Haarlemmermeer is.

De gemeenteraad heeft op dit moment onvoldoende mogelijkheid zijn invloed te doen gelden op contractueel vastgelegde samenwerkingen.

Garantiestellingen of financiële deelnemingen houden risico in. Denk daarbij aan het recreatieschap Spaarnwoude.Een reden te meer om een goed toezicht te houden. Kortom, we willen tijding en volledig geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de samenwerkingsverbanden. Tijdig in de zin van vóór grote besluiten of ontwikkelingen.

________________

Zie ook:

Samenwerkingsverbanden: geef de burger een stem!

Samenwerkingsverbanden en democratische controle

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadVeel beslissingen die onze polder aangaan worden in regionale samenwerkingsverbanden genomen. Denk maar eens aan de route en de bushaltes van het openbaar vervoer. Of aan de opgave woningbouw. Wij zijn niet tegen samenwerken. Integendeel. Maar daarbij moet wel je eigen belang goed naar voren worden gebracht. Bijvoorbeeld goed openbaar...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !