Hoe de antwoorden van het college de vraagtekens doen toenemen! We gaan er maar weer eens wat proza aan wijden.

Er is geen toezicht op participatietrajecten die door initiatiefnemers zelf worden gehouden. Naar ik nu moet begrijpen wordt noch de vorm, noch inhoud en uitkomsten van de participatietrajecten door derden aan controle onderworpen.

Eenvoudig gezegd, de gemeenteraad kan niet nagaan met wie wordt gesproken, met wie niet, waarover precies, welke bezwaren bestaan laat staan of er in algemene zin draagvlak is in buurt wijk of dorp. Deze participatietrajecten worden zelfs niet door de gemeente geregistreerd. Wel stimuleert en faciliteert  de gemeente deze trajecten. Wat precies wordt bedoeld, weet ik niet. Maar denk hierbij aan stimuleren in de zin van benadrukken dat participatie belangrijk is. En faciliteren zou kunnen gaan over het betalen van de zaal in het cultuurhuis waar de derde partij haar eigen ‘participatiefeestje’ organiseert.

Maar waaraan de participatie moet voldoen, wordt niet voorgeschreven noch gecontroleerd! Het kader vooraf (minimumeisen) en controle achteraf (zijn de juiste mensen uitgenodigd, zijn er reacties uit de gemeenschap en wat wordt ermee gedaan?) ontbreken!  Dit wordt duidelijk uit de antwoorden op schriftelijke vragen die ik tot tweemaal toe hierover stelde.
Enkel officieel ingediende zienswijzen (vaak een hele stap voor inwoners) worden door het college opgenomen in een raadsvoorstel.

Je kunt op je vingers natellen dat een belanghebbende partij die dit organiseert maar één ding voor ogen heeft: het doorzetten van de eigen plannen. En als er dan niet wordt gecontroleerd, dan bestaat de schijn van bevoorrechting.

Je kunt van burgers niet verwachten dat ze de processen en protocollen kennen. En daar tegenover staan projectontwikkelaars en investeerders die iedere niche van de wet kennen.
Het is vanzelfsprekend dat het bestuur en de politiek pal moet staan voor de belangen van haar inwoners. Ook al brengen de plannen van diezelfde projectontwikkelaars en investeerders geld in het laatje. En die afweging (algemeen belang versus individueel belang) is per definitie het voorrecht van de gemeenteraad.

Het college laat op mijn schriftelijke vragen weten dat de gemeenteraad pas bij de behandeling van de Omgevingswet (die pas in 2021 ingaat!) zicht op participatie door derden krijgt. Dit willen wij niet! We willen niet nog jaren wachten maar NU goed inzicht krijgen in hoe onze inwoners  en ondernemers worden betrokken bij dit soort plannen. Vertrouwen is goed, maar controleren blijkt  nodig.

Niet zo vreemd dat er zo vaak opstand of weerstand komt vanuit inwoners tegen plannen. Bijvoorbeeld bij het windmoleninitiatief, bij het transformatorstation in Rijsenhout, bij De Monarch etc.
De initiatiefnemers bepalen zelf hoe ze het participatieproces vorm geven. En wat krijg je dan? Mensen, die klagen niet te zijn uitgenodigd, mensen die klagen dat er niet naar ze wordt geluisterd, etc.
En wij, gemeenteraad, worden gesust dat de participatie goed is verlopen en of we vervolgens willen tekenen bij het kruisje ter goedkeuring van het plan.

Dat met een College dat pretendeert participatie hoog in het vaandel te hebben staan.
De hierboven omschreven situatie is vanuit democratisch oogpunt volkomen onwenselijk!

Wij hebben concrete ideeën hoe dit beter kan en recht doet aan de belangen van onze inwoners en ondernemers. Deze gaan we bij eerste gelegenheid neerleggen in een motie.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadHoe de antwoorden van het college de vraagtekens doen toenemen! We gaan er maar weer eens wat proza aan wijden. Er is geen toezicht op participatietrajecten die door initiatiefnemers zelf worden gehouden. Naar ik nu moet begrijpen wordt noch de vorm, noch inhoud en uitkomsten van de participatietrajecten door derden...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)