En ja hoor, we hebben weer schriftelijk vragen over Rijsenhout gesteld aan het college:

Schriftelijke Vragen

Datum:              11 december 2017
Onderwerp:      Rijsenhout

Geacht College,

Op 6 december jl. ontvingen wij uw bericht over uitstel van de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout aan de raad ter vaststelling aan te bieden. U schrijft in uw uitstelbrief:

De planning wordt om enkele redenen niet gehaald. Hierbij spelen de provincie en LTO Glaskracht een belangrijke rol aangezien zij nog niet kunnen instemmen met de wijziging van het maatwerkgebied naar transformatiegebied voor de clusters 1 en 2 in de stuurgroep GPA. Over de transformatiegebieden (clusters 3, 6 en 7) is geen discussie.

Ook lopen er diverse gelijktijdige processen in Rijsenhout die om een zorgvuldige onderlinge afstemming en integrale afweging vragen en veel inzet van de ambtelijke organisatie.

Tevens ontvingen wij de Brandbrief van de Dorpsraad Rijsenhout, gedateerd 8 december 2017.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. In oktober 2016 heeft de Dorpsraad Rijsenhout het vertrouwen in de gemeente opgezegd. Hoe staat het hier naar uw mening mee?
  2. De Dorpsraad Rijsenhout is door middel van een kopie van de brief d.d. 6 december jl. aan de raad op de hoogte gesteld over de vertraging. Bent u met ons van mening dat gezien het vertrouwensissue met Rijsenhout de Dorpsraad op andere, rechtstreekse wijze hierover geïnformeerd had moeten worden?
  3. Zijn er ondernemers en/of inwoners in Rijsenhout die benadeeld worden door deze vertraging? Zult u dit compenseren?
  4. Al enige malen heb ik via de griffie de bundeling van de reacties op de neergelegde R.E. Visie Rijsenhout opgevraagd; tot op heden niet gekregen. De reactietermijn liep op 15 oktober 2017 af. Graag ontvang ik de bundel bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
  5. De Dorpsraad heeft enige malen aan de projectleider gevraagd of het project geen vertraging zou oplopen i.v.m. de wisseling van burgemeester. Het antwoord was ontkennend. Maar nooit is meegedeeld dat er andere factoren speelden die nu opeens wel als reden voor vertraging worden opgegeven. De Dorpsraad is hierover verrast. Wat is hiervan de reden?
  6. Hebben de Provincie en LTO Glaskracht een andere reactietermijn gekregen dan 15 oktober jl.? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom dan toch vertraging door deze partijen?
  7. Kunt u ons toelichten waar de pijnpunten van de provincie en LTO Glaskracht liggen?
  8. Verder zijn wij uiteraard benieuwd naar uw antwoord op de Brandbrief van de Dorpsraad en verzoeken u om de raad een afschrift daarvan te sturen.

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer – Lid van der Veer

Lid Van der Veer

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadEn ja hoor, we hebben weer schriftelijk vragen over Rijsenhout gesteld aan het college: Schriftelijke Vragen Datum:              11 december 2017 Onderwerp:      Rijsenhout Geacht College, Op 6 december jl. ontvingen wij uw bericht over uitstel van de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout aan de raad ter vaststelling aan te...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !