Een partij in wording
Wij zijn een lokale politieke partij die zichzelf aan het uitvinden is. We zijn jong en klein. Worden vooralsnog vertegenwoordigd door één zittend raadslid in Haarlemmermeer. En dat nog niet eens formeel want door afsplitsing mag Anneke van der Veer zich geen fractie of politieke partij noemen. Dat zijn regels in de gemeenteraad en daaraan hebben we ons aan te houden. Dus tot de verkiezingen in november 2018 blijft het ‘Lid van der Veer’.
Dat betekent dat er ook geen fractie-assistent kan worden aangesteld terwijl we dat wel heel graag zouden willen. Hard nodig hebben ook want er zijn, bijvoorbeeld, regelmatig dubbele sessies in de raad over belangrijke onderwerpen. Hierin moet dus een keuze worden gemaakt. En kunnen we over de andere onderwerpen slechts contact zoeken met andere partijen, schriftelijke vragen stellen of ons roeren in de media.

Informeel mogen wij al rekenen op een leuke en vakkundige club mensen. Dit is wat wij noemen onze (wetenschappelijke) achterban. Zij voorzien ons van informatie, schrijven artikelen, zoeken zaken uit over wetgeving, begeleiden en trainen Anneke en vormen hiermee een inspirerende basis om te kunnen groeien.
Alles waarover wij nu denken en schrijven, is aan verandering onderhevig. In de zin van wanneer mensen komen met betere ideeën en oplossingen, mits deze goed zijn onderbouwd natuurlijk, wij graag bereid zijn hiervan te leren.
Dus worden wij regelmatig gevraagd: “waar staan jullie nu eigenlijk voor? Wat is jullie programma en kan je dat samenvatten in een aantal herkenbare punten?” Welnu, daar is zeker nog wat over te zeggen.

Wat vindt Politiek STERK in ieder geval van belang?
Wij zijn niet links, niet rechts of confessioneel. Wel een themapartij met liberale inslag. Dat betekent dat we ieder onderwerp bekijken op hoe besluiten uitpakken voor de burger. Waarbij ‘de burger’ een brede term is. Wij dragen ondernemers een warm hart toe. Zij vormen de basis voor een gezonde economie. Middenstanders die met ziel en zaligheid hun toko drijven. Agrariërs die door toenemende wet- en regelgeving in de knel raken. Middelgrote bedrijven die, door hun omvang, zich geen grote mond kunnen veroorloven terwijl multinationals met gemak opgaan voor de A1-locaties en bijhorende regelingen.

Wij willen waken over mensen die werken, samen of als eenverdiener een gezin onderhouden, hun huur of hypotheek moeten betalen. Relatief hoge kosten hebben in verband met opgroeiende kinderen. En single huishoudens die te vaak buiten voordeelregels vallen. En zeker niet in het minst hebben wij te zorgen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. Mensen die ziek zijn. Of gehandicapt. Werkloos zijn geraakt en moeilijk weer aan de slag komen. Mensen die in de schulden zijn geraakt. Jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. Ouderen die het allemaal prima zouden redden als zij wat hulp zouden krijgen. Bijvoorbeeld in de huishouding of met vervoer naar het ziekenhuis. Ook voor deze mensen is het werk nooit af.

Liberaal slaat op het grote belang van individuele vrijheid. Wie ben jij om voor een ander te bepalen hoe hij of zij leven moet? We moeten waken over deze verworven vrijheden want die komen maar al te gemakkelijk in de knel. Door toenemend toezicht en bemoeienis van overheden. Doordat je met al je gewoonten en gebruiken staat opgeslagen in digitale systemen. Dat je geen invloed meer hebt over wat er met deze gegevens wordt gedaan. Dat als je eenmaal een sticker op je voorhoofd hebt, je er bijna niet meer vanaf komt. Dat alleen mensen met kennis en middelen dit kunnen aanvechten maar de doorsnee burger dit lijdzaam moet ondergaan. Het is de taak van een volksvertegenwoordiger hierop permanent alert te zijn.

Wanneer pas je NIET bij Politiek STERK?
Wij hebben regelmatig afwijkende standpunten of ideeën. Omdat wij niet geloven in politieke correctheid. Met andere woorden, dat zaken niet mogen worden benoemd of bediscussieerd. Er is geen onderwerp of misstand taboe. We zijn wél voor fatsoen. En rechtvaardigheid.
Dat is wat anders dan dat je extreme overtuigingen hebt over wie wel en niet deugen. Overtuigingen zijn écht iets anders dan meningen gestoeld op argumenten. Sluit je mensen uit op basis van afkomst, geloof of levensovertuiging, kleur, geaardheid, sekse, politieke voorkeur of culturele achtergrond, dan hoef je bij ons niet aan te kloppen.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden:

  • Dat je de Nederlandse taal machtig bent. Of er serieus aan werkt de basis onder de knie te krijgen. Dat je de gangbare normen en waarden van onze samenleving onderschrijft en er ook naar handelt. Dat als je van elders komt en besluit permanent in Nederland te willen wonen, dat je je stinkende best doet een onderdeel te worden van onze gemeenschap. Je de wetten en regels in dit land respecteert. Doe je dat niet, mag je wat ons betreft vertrekken. En dat geldt voor autochtoon én allochtoon.
  • Dat je je overtuigingen en gewoonten niet wilt opleggen aan anderen in onze samenleving. Of het nu over geloof gaat en de bijhorende uitingen of dat het gaat om je levensstijl, Politiek STERK is wars van manipulatie door spiritueel of politiek leiders waardoor groepen in de samenleving ontstaan die zich afzonderen van de rest. Voor asocialen en criminelen, individueel of georganiseerd, is er wat ons betreft geen plek in onze samenleving.

Daarbij komt, je kunt mensen niet blijven uitsluiten vanwege een vlekje. Van belang is of je hebt begrepen dat sommige vormen van gedrag niet door de beugel kunnen en je je er voortaan verre van houdt. Met andere woorden: je doet mee in de gemeenschap, of je doet het niet.
Kortom, we geven liever het begrip ‘Nederlander’ een nieuwe smaak. Je bent wat ons betreft Nederlander wanneer je aan bovenstaande twee voorwaarden voldoet. Dit ongeacht je nationaliteit, of je een permanente verblijfsstatus hebt of dat je een geboren kaaskop bent. Je bent welkom, dat eerst en vooral.

Maar we zijn het gruwelijk beu dat kritiek op onacceptabel gedrag als gevolg van een andere culturele of confessionele achtergrond wordt betiteld als ‘discriminatie’ of ‘vreemdelingenhaat’. Ronduit tegen overbegripvolle politieke partijen die nog steeds permissies geven aan individuen of groepen die zich weigeren aan te passen aan wat wij als  ‘gangbaar of normaal’ beschouwen. Sodemieter dan op en leun niet op onze uitkeringen, huisvesting, gezondheidszorg en andere voorzieningen.

Samenwerken met en binnen Politiek STERK
Wij hebben al melding gemaakt van onze wetenschappelijke achterban. Daarnaast komen sinds de start van onze bescheiden partij de eerste lokale verzoeken tot aansluiting. Dus mensen die voor of achter de schermen willen meewerken aan het succes van Politiek STERK. Mensen die zich herkennen in onze uitingen. Zien dat door hard werken je echt wat kunt bereiken in de politiek. Hiertoe input willen leveren. Dat is natuurlijk super echter plaatst ons tegelijkertijd voor de vraag: “Hoe pakken we dit aan?”

Kandidaat-raadsleden en fractieassistenten zijn niet gemakkelijk te vinden. Er gaat aardig wat tijd zitten in je politieke hobby en je krijgt pas een vergoeding als je bent gekozen in de gemeenteraad. Dat is iets dat je je echt moet realiseren.
Er tegenover staat boeiend en belangrijk werk. Als volksvertegenwoordiger ben je dé spreekbuis voor de inwoners van Haarlemmermeer.

Hoe gaan wij hiermee om?
De eerste voorzichtige flirts van een paar mensen die al actief zijn in de politiek, komen los. Vanuit de gemeente en erbuiten. Hiermee gaan we uiterst discreet om. Deze mensen overigens ook want zij zijn gezond sceptisch of Politiek STERK voet aan de grond krijgt in Haarlemmermeer.
Voorst hebben wij contact met enkelen die helemaal niet politiek actief zijn. Dat eigenlijk ook nooit hebben overwogen. Toch interesse hebben en zich in een open gesprek afvragen of zij dat wel willen en wat zij dan zouden willen doen. Zelfs overwegen op de lijst te willen staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Recent hebben twee mensen kenbaar gemaakt dat zij nadenken over ondersteuning aan onze partij in wording. In hun vrije tijd willen bijdragen aan onze uitingen, voorbereidend werk en contacten in dorp of wijk.

Wij willen er niet omheen draaien. Wanneer is het voor Politiek STERK interessant om mensen binnen de partij actief te laten zijn?

  • Eerst en vooral de wijze waarop je kijkt naar de (lokale) samenleving. Stroken je ideeën met de onze en durf je hier openlijk voor te staan?;
  • Kan je je vinden in de manier waarop wij communiceren? Op de webpagina, sociale media en zeker ook in de raad. Communicatie is erg belangrijk. Dat geeft onze partij een gezicht;
  • Beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift? Juist ook in het licht van communicatie;
  • Ben je ontwikkeld? Hierbij doelen we niet op opleidingsniveau. Wel of je jezelf hebt voorzien van een redelijk niveau algemene kennis en een soort van aangeboren nieuwsgierigheid hebt dingen erbij te willen leren;
  • Ben je een mensen-mens? Een leuk mens ook? Heb je het vermogen je in te leven in de situatie van een ander? Ook al verschilt deze volkomen van de jouwe. Toon je enthousiasme, loyaliteit en betrokkenheid?;
  • Ondervraag jezelf of je wel tijd en zin hebt in een aardige maar geen eenvoudige klus. De rest komt vanzelf want ook wij leren iedere dag.

Tenslotte
Ook deze tekst zal nog wel een aantal keren worden herschreven. Dat stoort ons niet. We willen in alle openheid laten zien waarover wij denken en beraadslagen. Hoe wij komen tot onze standpunten en besluiten. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook erbuiten.

. politiekSTERKover STERKEen partij in wording Wij zijn een lokale politieke partij die zichzelf aan het uitvinden is. We zijn jong en klein. Worden vooralsnog vertegenwoordigd door één zittend raadslid in Haarlemmermeer. En dat nog niet eens formeel want door afsplitsing mag Anneke van der Veer zich geen fractie of politieke partij...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)