Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast staat de teller inmiddels boven de 38.000. Ook van de meldnummers 0900-1852 van Handhaving Haarlemmermeer en 0900-8844 van de Politie wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Waar halen ze het geld vandaan?
De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (vuurwerkverkopers) meldt dat de verkoop van consumentenvuurwerk wederom over de € 68 miljoen bedraagt dit jaar. Dan spreken we nog niet over de – naar schatting van de autoriteiten op basis van opsporing en berechting – ruim 2 miljoen kilogram illegaal vuurwerk dat jaarlijks in ons land wordt verkocht of wordt opgehaald uit het buitenland.

Uit onderzoek blijkt nog een fenomeen. De gezinnen met een relatief kleine beurs geven in verhouding veel meer geld uit aan vuurwerk. Vele wijken waar het gemiddelde gezinsinkomen laag is, zijn koplopers bij vuurwerkinkoop. Overlast en schade van vuurwerk in de wijken met relatief de meeste uitkeringen ligt percentueel hoger dan de wijken van gegoede burgerij. Het geeft je wel te denken.

Vuurwerk uit het buitenland
Dan heb je nog een grote groep Nederlanders in de grensstreek die naar de Duitse vestigingen van de Aldi gaan om massaal vuurwerk in te slaan. Je mag maximaal 25 kg. over de grens meenemen en het vuurwerk moet een Nederlandse handleiding hebben. Daar hebben de Duitse supers wat op gevonden door een fatsig kopietje mee te geven dat voldoet aan de regels. De KMAR heeft aan de grens al aardig wat lieden staande gehouden die soms wel tot 300 kg. in hun auto hadden liggen. Een collega vertelde dat zij een stampvol busje met vuurwerk heeft aangehouden waar de vier inzittende bovenop de vuurwerkdozen zaten terwijl er twee een shagje zaten te roken. Da’s pas vuurwerk!

Acceptatie
Uit peilingen van TNS/NIPO blijkt dat de groep Nederlanders die zegt nooit vuurwerk af te steken, is gegroeid van 62 procent (2012), naar 69 procent in 2016. Hoewel de helft van de Nederlanders negatief is over het afsteken van vuurwerk, hecht de andere helft (veel) waarde aan de traditie. Kortom, de vuurwerkdiscussie zal ook de komende jaren ons land bezighouden.

Rechtsongelijkheid
Nog een nadenkertje. Dat mensen de traditie van vuurwerk omarmen is één ding. Daartoe hebben zij het volste recht mits gehouden aan het kopen van vuurwerk op de hiertoe aangewezen punten en afsteken van vuurwerk binnen de hiertoe vastgestelde tijdstippen.

Maar hoe zit het met een groeiende groep inwoners die zich helemaal niet kunnen verenigen met verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk? Zij hebben geen wettelijke middelen om hiertegen integraal te laten optreden. Het is immers niet tegen de wet. Behalve wanneer overlast wordt veroorzaakt, met name op tijdstippen die niet zijn toegestaan. Of door gebruik van vuurwerk dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dan moet je formeel aangifte doen. Hierop hebben we in Nederland wat gevonden, namelijk het instellen van meldpunten zodat politie en handhavers op onderzoek uit kunnen.

Wat dacht u van schade die is veroorzaakt door misbruik van vuurwerk? In de openbare ruimte is het doorgaans de gemeente die schade lijdt. Opgeblazen prullenbakken, schade aan ander straatmeubilair en beplanting, echter ook de voorzorgsmaatregelen vooraf kosten geld. Belastinggeld.

Particulieren die schade ondervinden hebben het nakijken. De daders zijn onvindbaar dus een civiele claim is nutteloos. Tegen wie immers? Zelf vond ik vier jaren geleden mijn nieuwe auto terug met een lelijke brandplek op het dak. De resten van een grote, illegale vuurpijl lagen ernaast. Dus aangifte gedaan. En het Waarborgfonds belast voor het eigen risico van de polis van € 250,- terwijl de rest van de schade (bijna € 1.100,- voor het overspuiten) door mijn WA + casco werd vergoed met verlies van een bonus-malus-trede. De gehele procedure duurde iets langer dan een half jaar. De waardevermindering komt uit eigen zak. Kosten die uiteindelijk toch worden afgewikkeld op de gezamenlijke premiebetalers.

Er is nog een factor van rechtsongelijkheid
Wanneer je aan het verkeer deelneemt, dient je voertuig te voldoen aan geluidsnormen. Een defecte uitlaat is doorgaans een reden tot een bekeuring. Wanneer je burenoverlast veroorzaakt met harde muziek, word je aangepakt. Wanneer je huisdieren mishandelt, mag je op vervolging rekenen.

Behalve aan het einde van het jaar. Dan staat het ge- en misbruik van vuurwerk boven de wet.

Milieu & gezondheid
Ik kan het kort houden. Het is gif en geeft een enorme lading ultrafijnstof. In ieder geval een gegarandeerde omstandigheid voor een stevige kanker.
Toenemend letsel door steeds zwaarder vuurwerk, compound cakes en een illegaal vuurwerkcircuit dat nauwelijks in kaart te brengen is. Met alle letsel vandien.

Ontstaan van het vuurwerk
Hoe vuurwerk precies ontdekt is, is niet bekend. Waarschijnlijk is vuurwerk ontstaan in China of in het gebied dat nu Bangladesh is. De Chinezen gebruikten buskruit, de basis van vuurwerk, waarschijnlijk als wapen, maar ook om religieuze feesten en rituelen luister bij te zetten. De nieuwjaarsviering was één van die feesten waarbij vuurwerk werd afgestoken. Met het lawaai werden kwade geesten verjaagd.

Buskruit in Europa
Over hoe het buskruit vervolgens in Europa is terecht gekomen, bestaan ook meerdere verhalen. Volgens sommigen zou Marco Polo het buskruit hebben meegebracht, volgens anderen zouden de kruisvaarders hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. Vast staat dat tijdens de Middeleeuwen het buskruit een rol begon te spelen in Europa. In Europa werd het buskruit vooral gebruikt als wapen. Dat gebeurde echter lang niet zo massaal als nu.

De eerste vuurwerkshows
Wellicht was het daarom dat buskruit ook in vredestijd gebruikt werd om indruk te maken. Het vermogen om de explosies te beheersen was een teken van macht en kunde. Kanonniers organiseerden vuurwerkshows om hun eigen vakmanschap te demonstreren. Aan het buskruitmengsel werden stoffen toegevoegd om kleuren en vormen te creëren die de demonstraties zo spectaculair mogelijk moesten maken. Daardoor werd de beheersing van buskruit ook een wetenschap.

Oud en nieuw
Net als in China heerste in Nederland de traditie om tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar veel lawaai te maken.  Een gewoonte die te herleiden is op de Germaanse joel- en midwinterfeesten. Men trok zingend door de straten, ontstak vreugdevuren en soms werd er zelfs met vuurwapens of carbid geschoten. Hierbij werd zo nu en dan ook flink gedronken. Net als nu veroorzaakten die feesten overlast, waartegen maatregelen genomen werden. Het stadsbestuur van Amsterdam probeerde in de 16e eeuw het ‘nieuwjaarszingen’ te verbieden, overigens zonder effect. Het stadsbestuur van Dordrecht deed in de 18e eeuw de vreugdevuren in de ban, uit angst dat de grotendeels houten stad in vlammen op zou gaan. Oud en nieuw bleef een lawaaiig feest dat men samen op straat vierde.

Vuurwerk tijdens oud en nieuw
In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werd het afsteken van vuurwerk een steeds groter onderdeel van oud en nieuw. Zowel het aanbod als de vraag naar vuurwerk groeide snel. Siervuurwerk werd makkelijker verkrijgbaar waardoor de hoeveelheid vuurwerk die verkocht werd elk jaar groter werd. Hoewel in andere Europese landen tijdens oud en nieuw ook vuurwerk afgestoken wordt, zijn de Nederlanders de grootste vuurwerkconsumenten. In geen enkel ander land wordt per hoofd van de bevolking zo veel geld uitgegeven aan vuurwerk. De gevaren en overlast van het vuurwerk wekken echter steeds meer weerstand op.  

Politiek STERK wenst u een prachtig uiteinde en een gezond en gelukkig Nieuwjaar

 

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalBij het Meldpunt Vuurwerkoverlast staat de teller inmiddels boven de 38.000. Ook van de meldnummers 0900-1852 van Handhaving Haarlemmermeer en 0900-8844 van de Politie wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Waar halen ze het geld vandaan? De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (vuurwerkverkopers) meldt dat de verkoop van consumentenvuurwerk wederom over de € 68 miljoen...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !