De debatsessie over Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting heeft bij ons de volgende vragen opgeroepen:

Vragen aan het College:

1.       Op welke wijze is het thans voorliggende investeringsoverzicht tot stand gekomen?
Wilt u hierbij expliciet ingaan op de functionele en technische levensduur, en boekwaarde in relatie tot de investeringsramingen.

2.       Hoe zijn de relatief hoog begrote vierkante meterprijzen tot stand gekomen, gelet op de normtabellen die de VNG hanteert. https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2018
Wilt u nadere toelichting geven op de drie hoofdcomponenten, door u verwoordt in relatie tot het minimaliseren van de financiële effecten voor de gemeente inzake haar schuldenpositie, te weten:

3.       Cofinanciering. Zijn de in het IHP aangegeven bijdragen in investeringen voor nieuwbouw of renovatie door de scholen gerelateerd aan hun vermogens- of schuldpositie? Welke kritische gevallen kent u? Hebben huidige tekorten in de begroting van scholen invloed op achterstallig onderhoud of het achterwege laten van noodzakelijke reparaties?
Kortom, wat zijn de constateringen ten behoeve van de voorgenomen renovatieprojecten?

4.       Incidentele verkoop van schoolgebouwen aan onderwijsinstellingen, eventueel door het verstrekken van hypotheek ter bekostiging:
Welke bedragen zijn hiermee gemoeid? Welke kredietbeoordeling vindt plaats voorafgaand aan verstrekken van risicodragende leningen? Denkt het college in dit verband aan rentekorting of -vrijstelling. Indien ja, hoe wordt dit verwerkt?
Op welke wijze wenst het college mogelijk te verstrekken hypothecaire leningen in haar balans op te nemen? Welke garanties worden gevestigd voor risicodragende leningen? Wat als insolvabiliteit ontstaat bij een school(cluster)? Hoe drukken mogelijke garantstellingen door de gemeente aan samenwerkingsverbanden of deelnemingen op onze begroting?
Wanneer thans bij de gemeente in bezit zijnde onderwijsvastgoed overgaat in handen van schoolbesturen of een samengestelde entiteit hiertoe, wordt voorafgaand impairment toegepast? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de meerjarenbegroting en balans?

5.       Doordecentraliseren (DDC)
Welke concrete toezeggingen zijn inmiddels gedaan inzake de route naar DDC? Hierbij doelen we op bestuurlijk zowel als financieel? Welke beslispunten liggen nog ter tafel? Wat is het afbreukrisico bij de totstandkoming van DDC? Over welke termijnen spreken we? Welke expliciete keuzemomenten worden voorgelegd aan de raad anders dan het thans geformuleerde raadsvoorstel? Is het college het met ons eens dat DDC dé voorwaarde is om tot een evenwichtige en verantwoordelijke dekking te komen van de investeringsvoornemens, groot € 133 miljoen tot en met 2024?

6.       Welke concrete voornemens heeft het college inzake toezicht en compliance met betrekking tot de op te richten entiteit, haar beleidsvoornemens en investeringsbeslissingen? Neemt het college zitting in een bestuurs- of toezichtorgaan?
Is het college het met ons eens dat DDC en de hiertoe op te richten entiteit formeel moet worden gezien als een samenwerkingsverband? Zo ja, hoe wordt de gemeenteraad hierin vertegenwoordigd?

7.       Wat zijn de beoogde afspraken over de grondposities behorende bij de betreffende schoolgebouwen in het geval van afbraak zonder nieuwbouw. In het geval van uitbreiding dus te verwerven grond? Temeer de gebouwen en ondergrond ‘a perdu’ zijn overgegaan in gemeente-eigendom.
Welke (beoogde) afspraken in het kader van OZB en mogelijke dis- of compensaties maken onderdeel uit van de (voorgenomen) contractuele verplichtingen met de nieuwe rechtsvorm?

8.       Tijdens de behandeling meldde de portefeuillehouder financiën dat per onderdeel wordt teruggekomen bij de raad.
Welke onderdelen worden hiermee bedoeld?

9.       Waarover heeft de raad beslisrecht?
Hoe wordt invloed en toezicht van de gehele gemeenteraad gewaarborgd, ook tussentijds?

10.   Is het college het met ons eens dat instemmen met het IHP automatisch impliceert alle elementen hieruit te omarmen, inclusief de financiële componenten? Zo nee, waarom niet?

11.   Hoe kijkt het college aan tegen de vaststelling dat met accepteren van dit raadsvoorstel haar bestuurstermijn ruimschoots wordt overschreden, evenals de termijn voor de zittende raad?

Zou het in dit licht niet voor de hand liggen de definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden na installatie van de nieuwe raad na november 2018? Zo nee, wat is uw argumentatie?

Tenslotte:
12.   Is het college bereid uit eigener beweging stemming over dit raadsvoorstel te verschuiven indien de beantwoording van de vragen door het college niet mogelijk is voor de voorgenomen stemmingsdatum?

Waarbij dient worden opgemerkt dat een aantal bovenstaande vragen, met name onder het deel over DDC, wellicht ook hun uitwerking vinden in de door u voorgenomen Benchmark DDC.
Wilt u dit dan expliciet aangeven en hierop in de rapportage over deze benchmark terugkomen, temeer wij het proces niet onnodig willen vertragen.

Zie ook:
Huisvesting van scholen
Zo behandelt Politiek STERK dossiers #trots

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadDe debatsessie over Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting heeft bij ons de volgende vragen opgeroepen: Vragen aan het College: 1.       Op welke wijze is het thans voorliggende investeringsoverzicht tot stand gekomen? Wilt u hierbij expliciet ingaan op de functionele en technische levensduur, en boekwaarde in relatie tot de investeringsramingen. 2.       Hoe zijn de relatief hoog...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !