Even voor de duidelijkheid. Het zijn niet de afzonderlijke raadsleden of de fracties die het initiatief moeten nemen om vragen te stellen over het wel en wee in de Regioraad van de Vervoerregio. Het is precies andersom.
Dus je kunt wel leuke ‘likes’ plakken op het bijdehante antwoord van geacht afgevaardigde Meegdes, zeker uit de hoek van de aangesprokenen, maar het is de wereld op zijn kop.

Er is namelijk een BRENGPLICHT voor de afgevaardigde gemeenteraadsleden die zitting hebben in de Regioraad. Zodat wij als complete raad tijdig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en voornemens. Wij desgewenst vragen of kaders mee kunnen geven, zodat het door de meerderheid van de gemeenteraad gedragen geluid van Haarlemmermeer kan worden ingebracht, en niet het geluid van een enkele partij. Juist omdat in alle stukken je overlopen wordt met ontwikkelingen van en door Amsterdam-stad. En hierbij de REGIO maar schril afsteekt.

Maar wij zijn niet te lullig om er even in te duiken. Dit op vriendelijke verzoek van de Regioraadsleden.

En onze aller nederigste excuses dat we voorts stupide vragen stellen omdat we geen drol begrijpen van het machten- en krachtenspel in de Regioraad dus de Vervoerregio. Want daar horen we niets of nauwelijks iets over. Behalve deze of gene verrassing als een kredietaanvraag of een omvangrijk stuk over mobiliteit wanneer dit verplicht aan de afzonderlijke gemeenteraden moet worden voorgelegd.

Dan het laatste puntje: wanneer we aanwezig zouden willen zijn als toeschouwer bij de Regioraad dan hadden we ons wel genomineerd voor de functie van afgevaardigde.

Desalnietemin, zoals beloofd, hier wat proza voor de geachte regio-afgevaardigden:

Bijstelling Investeringsagenda t/m 2025
Investeringsagenda regionaal: geen netuitbreidingen of de ontsluiting nieuwbouw dat lijkt voorbehouden aan het iA Stad, dus Amsterdam. Over de iA Regio wordt gemeld:
‘Het jaar 2018 wordt benut om deze opgaven fijn te slijpen en om te zetten in concrete samenwerkingsafspraken over geld, capaciteit en scope voor het starten van projecten met de partners van de Vervoerregio. Ongetwijfeld vallen er dan een aantal opgaven af of komen er nieuwe bij. Bijvoorbeeld door nieuwe prioriteiten van de nieuwe colleges als gevolg van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve bijstelling van de Investeringsagenda OV vindt daarom ook plaats eind 2018’.
Vraag: verklaart dit de reden waarom ieder klein wijzigingsvoorstel over deze of gene buslijn uit de Raad naar voren wordt geschoven?

Voorsessie Regioraad
Mevrouw Mulder (GroenLinks Haarlemmermeer) vraagt waarom haltes worden opgeheven, bus- of tramlijnen vervallen en het spaarsaldo op peil blijft terwijl op concessies zeer scherp wordt ingeschreven. Kan dat niet anders?
Portefeuillehouder Bijl antwoordt dat nog een tweede punt speelt, namelijk dat voor de financiering op langere termijn een buffer nodig is omdat het volgens de Vervoerregio niet wenselijk is om geld te lenen. Dit onderwerp is in het verleden als eens uitgebreid besproken. Het regeerakkoord zegt niet veel over de BDU. Het lijkt erop dat er € 100 miljoen bij komt maar spreker had op meer gehoopt.
Ergo: de voorzitter verklaart het onderwerp als hamerstuk. Vraag: wat hebben onze inwoners eraan?

Tot zover voor deze keer.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadEven voor de duidelijkheid. Het zijn niet de afzonderlijke raadsleden of de fracties die het initiatief moeten nemen om vragen te stellen over het wel en wee in de Regioraad van de Vervoerregio. Het is precies andersom. Dus je kunt wel leuke ‘likes’ plakken op het bijdehante antwoord van geacht...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !