Wat betekent het Regeerakkoord voor Haarlemmermeer?

Voor wat betreft Bouwen & Wonen:

 • De vrijblijvendheid bij nieuwbouw verdwijnt. Er komen prestatieafspraken met lagere overheden om de nieuwbouwproductie aan te jagen: nog meer invloed van de MRA op onze gemeente, dus op dit punt kan de gemeenteraad bijna worden opgeheven.
 • Het woningaanbod moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen. Meer differentiatie is nu expliciet een van de opgaven van het nieuwe kabinet: verschillende woningtypen voor verschillende gebruikers. Meer kleine eenheden, meer eenheden toegespitst op wonen met een beperking (bv. ouderen langer zelfstandig) en versneld bouwen van Tiny Houses van goede kwaliteit.
 • Er moet meer regionaal maatwerk in regelgeving mogelijk worden gemaakt, zowel in grote steden als in krimpregio’s: nog ruimere mogelijkheden om middels oneigenlijke wetgeving als de Crisis- en Herstelwet leefbaarheidscriteria als geluidsnormen op de rekken.
 • Het realiseren van meer middenhuurwoningen is expliciet benoemd als beleidsprioriteit: terwijl projectontwikkelaars er al weinig brood in zien, wordt het halen van het quotum 30% sociale huur wel erg lastig zo. Die middenhuurwoningen komen er sowieso wel in Haarlemmermeer.
 • Woningcorporaties moeten bij hun kerntaak blijven, wel wordt de markttoets vereenvoudigd voor gebieden waar commerciële partijen niet willen investeren: dat vraagt excellente marktkennis en snel schakelen van College en ambtenarij om dit voordeel voor de inwoners te gelde te maken.
 • De verhuurdersheffing wordt verlaagd voor corporaties die investeren in verduurzaming van hun woningvoorraad: onder deze noemer wordt het voor het College iets eenvoudiger ook een relatief arm Ymere te begeleiden naar bouwen van een betaalbare huur- en koopportefeuille.
 • Er komt een beleidsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een doelmatige aanpak per regio: zullen we beginnen met het nieuwe Raad- en Werkhuis?
 • Bij de bestaande woningvoorraad wordt prioriteit gegeven aan isolatie. Op de lange termijn zijn warmtepompen en zonneboilers aan de orde. Er komt subsidie beschikbaar: een belachelijke maatregel maar meepakken als er subsidie te verkrijgen is voor huizenbezitters en corporaties. Wellicht een steunpunt hiertoe inrichten om begeleiding te doen.
 • Nieuwbouw hoeft niet meer op gas te worden aangesloten, de energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt: scheelt infrastructurele kosten voor ontwikkelaars en gemeente. Daar gaat mijn kookhobby op m’n AGA!
 • Aan het eind van de kabinetsperiode moeten 50 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd: meer van hetzelfde.
 • Voor het einde van de kabinetsperiode moeten ook 30 tot 50 duizend bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt: minder van hetzelfde. Wat een idiotie en desinvestering. Gaan we de leidingen gebruiken voor verwarming op waterstof?
 • Gebouwgebonden financiering van energiebesparende maatregelen wordt juridisch mogelijk gemaakt: wederom, begin met het Raadhuis, Cultuurhuis en overig maatschappelijk vastgoed.
 • Het kabinet wil een concurrerend vestigingsklimaat bieden voor internationale bedrijven: Schiphol, Schiphol Trade Park etc. Binnenharken die bedrijven, beloof ze de fiscale hemel en maak je grond niet te duur. Denk eens aan leaseback via uw inefficiënte Grondbank in relatie tot de macht van het SADC.

 

 

. Van een van onze correspondentenHLMRWat betekent het Regeerakkoord voor Haarlemmermeer? Voor wat betreft Bouwen & Wonen: De vrijblijvendheid bij nieuwbouw verdwijnt. Er komen prestatieafspraken met lagere overheden om de nieuwbouwproductie aan te jagen: nog meer invloed van de MRA op onze gemeente, dus op dit punt kan de gemeenteraad bijna worden opgeheven. Het woningaanbod...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)