Onderstaande toelichting op de motie ‘Pas op de Plaats’, die ik donderdag wil indienen. Dit zond ik zojuist aan mijn collega raadsleden:

_______________

Beste collega’s,

Het zal niemand zijn ontgaan. De media-aandacht over het Van Haeringenplantsoen, zowel lokaal als landelijk, neemt de vorm aan van een soap.

Het chronologisch overzicht van gebeurtenissen en feiten, welke ik als bijlage toevoeg, vertelt het verhaal. Dit leidt slechts tot één conclusie, namelijk dat het mij bijzonder onverstandig lijkt het vastgestelde renovatieplan ten uitvoer te brengen.

Om minimaal 2 redenen.
Eerst en vooral omdat de argumenten welke worden gebruikt voor het kappen van de aangewezen bomen niet juist zijn. Er zijn slechts 15 bomen ziek en deze moeten derhalve worden gerooid. Dat begrijpen voor- en tegenstanders, dus dat is niet het punt. Ook achterstallig onderhoud uit de vorige collegeperiode alsmede bezuinigingen in het groenbeheer doen hier niets aan af.
Ten tweede omdat, ondanks de 5 communicatiemomenten van de gemeente naar omwonenden en andere belanghebbenden, écht niet kan worden gesteld dat de portefeuillehouder zich ontvankelijk verklaart voor de stevig onderbouwde standpunten van haar inwoners. Positieve berichten over de goed verlopen inspraak zijn in dit verband suggestief, zo niet onjuist. Inmiddels is er een groep van 900 dorpsgenoten (!) die zich tegen de voorliggende plannen verzet.

Het stuit me tegen de borst dat de portefeuillehouder recent in de media een blij verhaal houdt waarin wordt gesuggereerd dat wél rekening wordt gehouden met de gevoelens en gedachten van direct betrokkenen. Bijvoorbeeld door het Akenlaantje nog vier jaren respijt te geven.
Dan wordt het automatisch een politieke afweging. De vraag of de portefeuillehouder zich bereid toont het renovatieplan een halt toe te roepen.  Met een nieuw plan te komen waarbij de primaire intentie moet zijn alle bomen te behouden met uitzondering van (de 15) bomen die écht ziek zijn.

Het is in dit verband een verwerpelijke optie jezelf in te graven in je besluit. Hiermee geen enkele politieke sensitiviteit te tonen. Door de wens van een grote groep omwonenden en andere belanghebbenden te negeren. Want het is helemaal niet ondenkbaar dat het renovatieplan werd opgesteld zonder dat de jongste details bekend waren. Het is ook niet ondenkbaar dat de portefeuillehouder werkelijk van mening was dat dit plan de beste optie was.
Maar indien je, alles overwegende, niet in staat bent terug te keren op een eerder genomen besluit dan spijt het me te moeten zeggen dat je geen invulling geeft aan de plichten die je als bestuurder hebt jegens je inwoners. Dat heeft ‘gelijk hebben’ voorrang op ‘gelijk krijgen’. Extra schrijnend omdat participatie één van de hoofdaangelegenheden is binnen de portefeuille.

Dit alles veilig gesteund door een meerderheid in de raad. Althans tot nu toe. Bijgaand ontvangt u ook mijn concept-motie ‘Pas op de Plaats’. Op- en aanmerkingen zijn welkom.

 Hartelijke groet,

Anneke van der Veer

_______________

MOTIE ‘Pas op de Plaats’:

De Raad van de Gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 7 december 2017,

CONSTATERENDE DAT:

–       Het door de gemeente voorgestelde renovatieplan van het Van Haeringenplantsoen door 900 inwoners, verenigd in een Actiecomité ‘Red het Van Haeringenplantsoen’ wordt afgewezen;

–       De participatie hieromtrent niet goed is verlopen:

o   De Dorpsraad Nieuw-Vennep is in 2016 geconsulteerd, heeft echter geen contact opgenomen met omwonenden, maar wel positief gereageerd op het voorgenomen plan, waarna het plan is uitgewerkt.

o   Het uitnodigingsbeleid van de inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten heeft niet correct plaatsgevonden.

o   Via de gemeentelijke webpagina kon in juni 2017 de keuze voor de te herplanten boomsoort worden aangegeven. Bewoners vatten reageren op de webpagina op als impliciet instemmen met het renovatieplan.

o   Bewoners hebben aangegeven tegen de kap van niet zieke of niet gevaarlijke bomen te zijn. Het participatierapport spreekt van ‘niet vitale bomen’. Het Spaanse Akenlaantje wordt ook als ‘niet vitaal’ gekwalificeerd maar wordt (voorlopig) niet gekapt wordt. De ene wens van de bewoners wordt wel gehonoreerd en de andere wens niet.

 

–       Het beleid op basis waarvan er gekapt moet worden onduidelijk is.

o   Argumenten voor de voorgenomen bomenkap wisselen continu. Ziek, niet vitaal, einde levenscyclus, gevaarlijk voor de omgeving etc.

o   3 dendrologen komen tot een ander oordeel over hoeveel bomen gekapt moeten worden dan de dendroloog die is ingeschakeld door de gemeente.

o   Uit het definitieve plan blijkt dat (voorlopig) het Spaanse Akenlaantje niet gekapt wordt. Evenwel zijn er andere bomen in eenzelfde conditie die wel gekapt zullen worden.

 

OVERWEGENDE DAT:

–       De portefeuillehouder spreekt van een geslaagde participatie en veel bewoners (900) een andere mening zijn toegedaan;

–       Bomen met eenzelfde conditie soms wel en soms niet worden gekapt; willekeur mag nooit leidend zijn voor groenbeheer in onze polder;

–       De Gezondheidsraad het belang van groen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad onderstreept[1] .

 

DRAAGT HET COLLEGE OP:

–       Alle activiteiten rondom het definitieve besluit stop te zetten.

–       Uiterlijk het eerste kwartaal van 2018 een nieuw renovatieplan op te stellen waarin het uitgangspunt is ‘behoud van zoveel mogelijk natuur’.

–       Een deugdelijk participatieproces hieromtrent op te zetten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

Lid van der Veer – Anneke van der Veer

 

[1] Gezond groen in en om de stad, Nr. 2017/05, Den Haag 15 juni 2017, Gezondheidsraad

_______________

Hier vindt u het chronologische overzicht: 20171204 Chronologie Renovatieplan Van Haeringenplantsoen

Tenslotte:
Hierboven heeft u de chronologie kunnen lezen over het renovatieplan Van Haeringenplantsoen. Zelfs deze feiten zijn niet voldoende gebleken om de wethouder uit eigener beweging tot retrospectie te brengen. Dan blijft enkel invloed vanuit de (meerderheid) van de raad over om een heroverweging van het renovatieplan af te dwingen.
• Het Actiecomité heeft 4 pogingen ondernomen om contact te krijgen met de wethouder. Dit is niet gelukt!
Daarentegen heeft de wethouder wel de moeite genomen om via de pers en via social media te reageren. Dat steekt de inwoners zeer.
Want waarom doet zij voorkomen dat het participatieproces zo goed is verlopen, terwijl inmiddels 900 inwoners daar anders over denken?

• Daarnaast, zij wordt (op nationale radio én tv) volkomen in het ongelijk gesteld door deskundige dendrologen 2 (Actiecomité), 3 (RTV Noord-Holland) en 4 (EenVandaag) betreffende de redenen die zij aangeeft waarom er gekapt moet worden: slechts 15 van de 73 bomen blijken ziek en moeten gekapt. Er is dus geen noodzaak voor de voorgenomen bomenkap.

• Waarom wil zij nu opeens wel het Spaanse Akenlaantje (voorlopig!!!) behouden, terwijl deze bomen niet beter of slechter zijn dan andere bomen die nog steeds nu al gekapt gaan worden volgens de definitieve plannen? Er ontbreekt een duidelijk en door de Raad controleerbaar beleid!

• Klopt het dat geld voor het renovatieplan ten koste gaat van groenbeheer in Getsewoud of andere gedeelten van Nieuw-Vennep zoals de projectleider op 22 juni 2017 meedeelde?

• Als we dit (kap van bomen zonder noodzaak) toestaan, hoe verhoudt zich dat tot de rest van de bomen in Haarlemmermeer? Komen dan – analoog aan wat in dit proces gebeurt – 2/3e van alle bomen in Haarlemmermeer in aanmerking voor kap?

• Hoe zit het met het welbevinden van onze inwoners? (Duurzaam) groen draagt daar in belangrijke mate aan bij.

• Hoe zit het met de functie van groen als natuurlijke barrière t.o.v. fijnstof en CO2? Gaan we daar in dit geval zo maar aan voorbij?

• Hoe verhoudt zich kaalslag in het Van Haeringenplantsoen, zonder dat hier aantoonbare noodzaak toe is, met de breed uitgedragen duurzaamheidsambities van het college?

• Staan we toe dat onze wethouder de loftrompet schalt over het gehouden proces terwijl er 900 (!!) ontevreden inwoners zijn die vinden dat het participatietraject niet succesvol is doorlopen?

• Waarom toont ze niet het lef om dit uitvoeringsbesluit ‘on hold’ te zetten – op basis van de feiten: de bomen zijn niet ziek én 900 inwoners zijn tegen de plannen – en opnieuw dit besluit te beschouwen, goed te onderbouwen waarom ze wil renoveren.

• Kortom, het gebrek aan feitelijke onderbouwing en – voor mij zwaarwegender – gebrek aan politieke sensitiviteit waardoor nu 900 inwoners de gemeente niet meer vertrouwen én lokale en landelijke pers Haarlemmermeer op de vingers tikt, is niet acceptabel.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadOnderstaande toelichting op de motie 'Pas op de Plaats', die ik donderdag wil indienen. Dit zond ik zojuist aan mijn collega raadsleden: _______________ Beste collega’s, Het zal niemand zijn ontgaan. De media-aandacht over het Van Haeringenplantsoen, zowel lokaal als landelijk, neemt de vorm aan van een soap. Het chronologisch overzicht van gebeurtenissen en...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)