Middels een ingezonden brief aan de NRC roept Lubbers op duizenden vluchtelingen op te nemen met als argument dat wij deze mensen hard nodig hebben in het licht van de vergrijzing.
Lubbers en Van Seters verbazen zich over het uitblijven van reacties over de potentiële opname van duizenden vluchtelingen, laat Van Seters desgevraagd weten. Volgens Lubbers en Van Seters kunnen vluchtelingen „van grote waarde” zijn, „mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen”.

Vervuil het debat over migratie niet door de economische bijdrage van vluchtelingen te roemen – die is er helemaal niet. Opvang van vluchtelingen is liefdadigheid, betoogt Jan van de Beek.

Dr. Jan H. van de Beek (1968) is wiskundige en cultureel antropoloog. Hij promoveerde op een onderzoek naar de productie van migratie-economische kennis in Nederland. Meer over zijn werk op Demo-demo.nl.

Opnemen van vluchtelingen is een humane taak. Mensen die van huis en haard zijn verdreven door oorlog, geweld, onderdrukking en dictatuur dienen een veilige plek te krijgen in het welvarende Europa. Met de nadruk op Europa omdat ieder land haar eigen spankracht hiervoor voorzieningen beschikbaar dient te stellen.

Maar de stupiditeit dat deze mensen een integrale oplossing kunnen vormen het tekort aan arbeidspotentieel gaat echt te ver. De meerderheid van de mensen waarover we het hebben zijn onvoldoende of nauwelijks geschoold. Spreken geen vreemde talen. Hebben gebruiken die ver verwijderd zijn van de onze. Een positieve uitzondering zijn de jonge vluchtelingen uit Syrië. Deze spreken vaak goed Engels en hebben minimaal een middelbare opleiding genoten. Niet zelden zijn zij afgestudeerd op HBO- of academisch niveau. Maar ook hier kan je niet generaliseren. Een derde van de Syrische vluchtelingen is academisch opgeleid volgens Gerard Bakker, voorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar hun diploma’s sluiten zelden aan op het Nederlandse onderwijs.

Ook in de ons omringende landen stuit men op dit fenomeen. Het onderwijsniveau van de vluchtelingen ligt gevoelig lager dan was ingeschat. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) op basis van informatie over nieuwkomers die zich als werkzoekende hebben laten registreren.

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in 2016.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 71 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 45 procent voor de groep Eritreërs.

Land van herkomst aantal percentage
Syrië 10.604 34%
Eritrea  2.870  9% 
Albanië  1.699  5%
Stateloos  1.471  5%
Afghanistan  1.477  5% 
Marokko  1.283  4%
Irak  1.166  4% 
Iran  1.037  3% 
Algerije    991  3% 
Servië    945  3%
Anders  8.129 26%
Totaal 31.642 100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (dec. 2016) Asylum trends)

Het lijkt me dus zinnig om het migratiedebat te voeren op basis van de juiste kentallen. Hierbij betrekken dat arbeidsdeelname van migranten relatief laag is en dan met name ook nog in de minder betaalde banen. Dat zij in algemene zin niet als aanvulling kunnen worden beschouwd op het verwachte tekort aan arbeidspotentieel. Hiermee dus vast te stellen dat wij een veilige haven dienen te bieden aan mensen in nood en hiervoor de kosten moeten begroten. Dat is een ander verhaal dan de vele vluchtelingen die richting Europa reizen vanwege economische motieven.

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalMiddels een ingezonden brief aan de NRC roept Lubbers op duizenden vluchtelingen op te nemen met als argument dat wij deze mensen hard nodig hebben in het licht van de vergrijzing. Lubbers en Van Seters verbazen zich over het uitblijven van reacties over de potentiële opname van duizenden vluchtelingen, laat...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)