Enkele malen maakten wij reeds melding van de toenemende eisen die worden gesteld aan gemeenteraadsleden om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Zie ook ons artikel Raadslid 2.0.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dit in haar rapport ‘Overall rapportage sociaal domein 2015’, waarin tevens aandacht is voor de werkdruk van raadsleden op basis van een enquête onder 104 griffiers, die gemeenteraadsleden ondersteunen.

Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen” http://www.raadslid.nu/content/raadsleden-willen-meer-ondersteuning-sociaal-domein

Vandaag een uitgebreid artikel in de NRC over dit thema:

Gemeentelijke colleges geven miljoenen euro’s uit, huren externe partijen in via aanbestedingen, werken samen in gemeenschappelijke regelingen op afstand van het eigen raadhuis. Aan raadsleden de taak het beleid te controleren en te begrenzen in tijd en geld. Maar, zegt de Hilversumse griffier Paul van Ruitenbeek, tevens bestuurslid van de Vereniging van Griffiers, het kost nieuwe raadsleden „minimaal een jaar om met kennis van zaken ergens iets van te vinden.” En daar komt het leren van de kneepjes van het politieke vak nog bij, zegt hij. „Voor je het spelletje in de vingers hebt, ben je een periode verder.”

Ook in het kader van de documentenlawine, de afspraken en verplichtingen die colleges aangaan in de regionale samenwerkingsverbanden én de vele zaken die de gemeenteraad in voorliggende tijd heeft bekrachtigd zonder de essentie en impact ervan te kunnen inschatten, geeft de gemeenteraad niet zelden het nakijken als er structurele veranderingen worden voorgesteld op door het college voorgesteld beleid.

En colleges springen hiermee handig om. Met een batterij aan ambtenaren bereiden zij informatieavonden voor waar raadsleden uitleg krijgen over een belangrijk onderwerp. Hiermee is de raad zoals het hoort geïnformeerd.
Regelmatig worden gemeenteraadsleden getrakteerd op lijvige documenten waarin het college haar uit de doeken doet welk beleid op basis van welke criteria zij heeft vastgesteld in een collegebesluit. Daar wordt soms nog even over gesproken in de gemeenteraad, maar dat is ter inschatting van het college mocht op een besluit raadsweerstand worden verwacht. Maar even zo gemakkelijk worden collegebesluiten slechts een onderdeel van het iBabs-systeem, dus ter informatie en niet ter bespreking.
Ook in de gevallen dat het college besluit een raadsvoorstel in te dienen, omdat er bijvoorbeeld aanvullend krediet nodig is in het kader van het budgetrecht van de gemeenteraad, dan nog is invloed van de raad vaak te minimaal omdat een deel van zo’n raadsvoorstel al wordt afgedekt door eerdere mandaten. Regelmatig hoor je de portefeuillehouder in de raad als antwoord geven op kritiek: “maar dat had u in (bijvoorbeeld) 2014 al besloten”.
Als je als college er dan ook nog voor zorgt dat je de coalitiegenoten mee hebt in de raad dan wordt het vinden van een meerderheid voor het aanpassen van collegebesluiten wel erg mager.

Wat blijkt, daar bovenop komt nog het tijdgebrek, de kennisachterstand en het ontbreken van gespecialiseerde achterban bij raadsleden, terwijl het college kan leunen op haar ambtenarenapparaat en eventueel ingehuurde expertise. Voeg je daar ook nog de zware restricties op spreektijden en de parallelle sessies aan toe zodat de kleinere fracties sommige onderwerpen moeten laten schieten (als ze daar al menskracht of voorbereidingstijd voor hadden) dan wordt de spoeling wel erg dun. Terwijl het wel gaat om jaarlijkse gemeentebegrotingen van honderden miljoenen, betaald uit belastinggeld.

Waar blijf je dan als goedbedoelende vrijwilliger wanneer je de bij wet gegeven invloed wilt aanwenden om voor je inwoners op te komen?

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalEnkele malen maakten wij reeds melding van de toenemende eisen die worden gesteld aan gemeenteraadsleden om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Zie ook ons artikel Raadslid 2.0. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dit in haar rapport ‘Overall rapportage sociaal domein 2015’, waarin tevens aandacht is voor...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !