We willen als raadslid geen verrassingen meer. Hierdoor worden geconfronteerd met (her)inrichtingsbesluiten welke onbegrip of weerstand oproepen bij inwoners in onze gemeente. Wij willen dat grote wijzigingen in bestemmingsplannen vooraf kunnen worden gewogen. Dat er vooraf zicht is op alle belangen en de positie van actoren als initiatiefnemers, gemeente, haar inwoners en overige belanghebbenden of marktpartijen.

Indien dit een hoge mate van vertrouwelijkheid heeft omdat een publiek debat commerciële, financiële of juridische belangen zou kunnen schaden, dat het debat dan in beslotenheid tussen Raad en College kan plaatsvinden. Zodat de gemeenteraad onverkort invulling kan geven aan haar taak als volksvertegenwoordiging. Hierin haar afwegingen kan maken. Alsmede afspraken met het College kan maken over wat wel en niet gedeeld mag worden.

Dit alles vanuit de basisgedachte dat College en Raad hun bestaansrecht ontlenen aan het bevorderen van welvaart en welzijn van de gehele gemeente. Hun werkzaamheden dienen te verrichten ten dienste van de lokale samenleving. Hierin moeten komen tot afwegingen en besluiten die recht doen aan algemeen nut zonder de bescherming van individuele belangen uit het oog te verliezen.

Dat hierin keuzen moeten worden gemaakt is evident. Dat deze keuzen soms niet op brede steun vanuit de samenleving kunnen rekenen is een integraal onderdeel van de complexiteit van bestuur. Dat kan zijn omdat middelen ontbreken, soms omdat individuele of groepsbelangen contrair zijn aan het algemeen belang. Echter, wij achten het onbestaanbaar dat bestuurders, en in hun kielzog het ambtelijk apparaat, beleid effectueert zonder te motiveren waarom zaken wel of niet kunnen.
Daarvoor bestaat de gemeenteraad. Daarvoor bestaat de mogelijkheid tot een burgerinitiatief. Daarvoor is participatie zo belangrijk.

Eén van de ongeschreven regels in de politiek luidt: hoe groter de belangen, hoe dichter de mist. Met het gevaar dat een brei aan argumenten zicht ontneemt op realiteit en wenselijkheid.

Politiek STERK wil het aan u uitleggen. Laat zich adviseren over (vak)technische aspecten alvorens wat te roepen. Is wars van verdeel en heers. Heeft helemaal het land aan prestigeprojecten om de prestige. Ideologie is duur, realiteitszin blijvend.

Politiek STERK staat voor constructieve onvrede. Niet alleen benoemen wat er mis gaat, maar ook oplossingen aandragen. Vandaar dat wij zojuist een concept-motie hebben gemaakt en deze aan de woordvoerders van de politieke partijen hebben gestuurd voor commentaar.
Dit naar aanleiding van de sessie op 13 juli 2017, over de door het College gewenste aanpassing van categorieën volgens de omgevingsvergunning, waarvoor geen verklaring van geen bezwaar meer door de Raad moet worden vastgesteld.

Kijk maar even mee: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2017/13-juli/19:00/Sessie-Aanwijzing-categorieen-aanvragen-omgevingsvergunning-waarin-een-verklaring-van-geen-bedenkingen-niet-vereist-is-met-evaluatie-2017-0016174/fragment1/#filmfragment=3402&offset=1587

. Lid Van der VeerHLMRWe willen als raadslid geen verrassingen meer. Hierdoor worden geconfronteerd met (her)inrichtingsbesluiten welke onbegrip of weerstand oproepen bij inwoners in onze gemeente. Wij willen dat grote wijzigingen in bestemmingsplannen vooraf kunnen worden gewogen. Dat er vooraf zicht is op alle belangen en de positie van actoren als initiatiefnemers, gemeente,...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)