Politiek STERK vindt dat het belang van Haarlemmermeer sterker moet klinken binnen diverse samenwerkingsverbanden. Raadsleden verliezen grip en burgers moeten raadsleden kunnen aanspreken over zaken die onze gemeente aangaan.

Hieronder een moeilijk stuk, maar wel erg belangrijk: Haarlemmermeer heeft veel geld gestoken in samenwerkingsverbanden. Dan willen we ook dat dit geld goed besteed wordt voor onze gemeente. Daarnaast lopen we een groot financieel risico als die partijen niet goed functioneren.

Toezicht op verbonden partijen

Het is ons al langere tijd een doorn in het oog. Het raakt namelijk de democratische fundamenten van de Raad. Wij stelden al vast, en nu blijkbaar het College ook, dat toezicht en zeggenschap binnen de diverse samenwerkingsverbanden onvoldoende is geregeld. Zie ook het Haarlems Dagblad hierover.

Momenteel zijn er 23 ‘verbonden partijen’. Dat zijn publieke of private partijen waarmee we samenwerken. Die verbonden partijen nemen min of meer eigenstandig besluiten, ook over onze gemeente. Ze stemmen in met ontwikkelingen en regelen zaken waarop de gemeenteraad niet of nauwelijks haar rol nog kan doen gelden.

Maar het is nog ernstiger. Ook het college heeft verminderd of geen zeggenschap meer over beleidsterreinen waarop Haarlemmermeer bijsturing zou willen geven.

Een goed voorbeeld zijn besluiten die worden genomen in de Vervoerregio en een nagenoeg onmogelijke discussie over het opheffen van een buslijn in onze gemeente. Er zijn regionaal (gebied Amstelland-Meerlanden) globale eisen gesteld waar het Openbaar Vervoer binnen de regio aan moet voldoen. Je kunt als Raad dan enkel nog maar suggesties over jouw gemeente meegeven aan de Vervoerregio, maar verder dan dat rijkt de invloed van Haarlemmermeer op het  OV niet meer.  Het Plan van Eisen, opgesteld voor de gehele regio, is leidend en we hebben dit maar te volgen. Dat valt niet meer uit te leggen aan burgers, die terecht raadsleden aanspreken over de buslijn die vervalt, de bushalte die verplaatst wordt.

Om met de woorden van Van der Veer te spreken: ‘je moet uitkijken dat je in plaats van een verlengd bestuur, geen verlegd bestuur krijgt’.

Wat is het bezwaar?  

De bestuurlijke kant:
Heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid haar invloed te doen gelden op contractueel vastgelegde samenwerkingen? Conclusie: nee of onvoldoende.

De financiële kant:
Garantiestellingen of financiële deelnemingen vanuit de gemeente houden hoge risico’s in. Wat als de verbonden partijen er een janboel van maken? Als het geld dat we geven niet goed wordt besteed? Of als de verbonden partij een hoge boete aan de broek krijgt? Denk eens aan een mogelijke boete voor Cocensus (belastinginner van de gemeente) als er sprake is van – zoals onlangs – een privacylek. Of aan het tekort aan financiële middelen omdat een verbonden partij niet tot een eensluidende visie weet te komen. Denk daarbij aan het Recreatieschap Spaarnwoude.

De wettelijke context:
Privaat-publieke samenwerkingsverbanden hebben nog een vervelende eigenschap. Op deze samenwerkingsvormen zijn andere wetten van toepassing. Je valt namelijk niet meer onder publiek recht waardoor de rechtsbescherming van gemeente en haar burgers andere spelregels kent.

Hoe worden de belangen van Haarlemmermeer behartigd binnen deze verbonden partijen?

In ieder geval doordat wethouders zitting hebben in het bestuur van deze verbonden partijen. Bijvoorbeeld het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarin zit wethouder Nederstigt voor Haarlemmermeer in het Algemeen Bestuur.

En soms zijn er ook afgevaardigde raadsleden uit Haarlemmermeer, die met samen met andere afgevaardigde raadsleden uit andere gemeenten, regelmatig vergaderen over een verbonden partij. Denk hierbij aan de Vervoerregio, de Werkgroep Metropoolregio Amsterdam, de Klankbordgroep Herindeling (clubje over de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en het AM Raadsleden Platform (iets met sociale werkvoorziening als ik me niet vergis).

Het is de kunst voor deze afgevaardigde raadsleden om Haarlemmermeer te vertegenwoordigen en niet hun politieke signatuur/partij. Het maakt dus niet uit of D66 of de HAP in zo’n clubje zitten. Zij zitten daar enkel voor het belang van onze gemeente en niet voor partijpolitiek. Althans, zo zou het moeten zijn!

Betrek de gemeenteraad

Politiek STERK vindt het belangrijk dat deze afgevaardigde raadsleden tijdig en volledig de rest van de raadsleden informeren. Tijdig in de zin van vóór grote besluiten of ontwikkelingen. Zodat de raad als geheel, in goed overleg en bij meerderheid, aan die afgevaardigde raadsledenkan aangeven wat wel en niet wenselijk is. Dus dat wordt bedoeld met ‘kaders meegeven’. Hetzelfde geldt voor wethouders die middels Dagelijkse of Algemeen Bestuur onze gemeente vertegenwoordigen in een samenwerkingsverband.

We voelen ons (bijvoorbeeld) uitstekend vertegenwoordigd door collega’s Sedee en Koster in het AM-Raadsledenplatform. Echter het is niet oké dat betrokkenen hun bevindingen en zienswijzen niet met de rest van de gemeenteraad delen of informatie ophalen hoe de gemeenteraad over zaken denkt. Het enkele feit dat in het verleden er geen animo was vanuit de raad om een sessie hierover bij te wonen is nog geen legitimatie om de raad niet pro-actief te informeren.

Het volstaat niet dat de raad door middel van notulen vanuit het samenwerkingsverband of middels van een jaarverslag hoort wat er speelt. Nee, Politiek STERK wil van deze belangenbehartigers, of dat nu de afgevaardigde raadsleden of de wethouders zijn, vernemen wat er speelt specifiek voor onze gemeente.

Dus hoe ingewikkeld kan het zijn: 1 x per half jaar een A4-tje vanuit de belangenbehartigers (wethouders én afgevaardigde raadsleden) waarop staat:

–          Dit speelt in het samenwerkingsverband en is belangrijk voor Haarlemmermeer;

–          Dit zit er aan te komen en is een aandachtspunt voor Haarlemmermeer;

–          Dit is ons advies; dit is naar onze mening het beste voor Haarlemmermeer.

Daar kunnen de raadsleden, indien gewenst, dan op reageren. Desnoods een sessie over aanvragen, zodat de gehele raad het onderling kan bespreken.
Kortom, een legitimatie naar de Raad toe (wat doen de belangenbehartigers voor Haarlemmermeer) en een legitimatie vanuit de Raad naar de belangenbehartigers (instemming met het beleid).

Het werd al voorgesteld door Van der Veer maar werd als onnodig afgeschoten door de Portefeuillehouder. Toch zag die Van der Veer het niet zo verkeerd…

Het moet anders

Het zullen wel weer grote woorden zijn maar feitelijk is het nu een zwaar mankerend systeem dat grondig moet worden herzien. Dus het voorstel van het college om een strategisch adviseur aan te stellen en meer tijd voor twee ambtelijke medewerkers, kan onze goedkeuring helemaal wegdragen. Daarnaast ons pleidooi voor halfjaarlijkse informatie door de belangenbehartigers – wethouders en afgevaardigde raadsleden – zodat de gehele Raad hun beoordelingen hoort. Hun adviezen krijgt. Dat ze kritische beslismomenten delen. Om vervolgens hierop te kunnen reageren. Debatteren en amenderen indien nodig. Zo houden raadsleden controle en kunnen burgers raadsleden daarop aanspreken.
Dus kom op met die A4-tjes.

Dat heet levende, duale democratie.

. politiekSTERKover STERKPolitiek STERK vindt dat het belang van Haarlemmermeer sterker moet klinken binnen diverse samenwerkingsverbanden. Raadsleden verliezen grip en burgers moeten raadsleden kunnen aanspreken over zaken die onze gemeente aangaan. Hieronder een moeilijk stuk, maar wel erg belangrijk: Haarlemmermeer heeft veel geld gestoken in samenwerkingsverbanden. Dan willen we ook dat dit...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)