Politiek STERK is de jongste politieke partij in Haarlemmermeer.

Een spiksplinternieuwe partij die geen enkel onderwerp mijdt. Alle meningen en ideeën wil wegen alvorens haar standpunten in te nemen. Omdat inwoners die zich serieus genomen voelen door bestuur en politiek, gemotiveerd blijven hun steentje bij te dragen aan onze mooie en diverse gemeente.

Anneke van der Veer (met haar enige zetel in de Gemeenteraad) doet dit al met overtuiging en verve. Met haar initiatief Politiek STERK gaat zij het verschil maken in november 2018. Anneke doet dit niet alleen. Haar nieuwe politieke beweging trekt aandacht. Binnen en buiten de gemeentegrenzen.
Dit heeft inmiddels een prachtig netwerk van 17 vakspecialisten opgeleverd die haar ondersteunen in haar politieke werk. Die – nu nog achter de schermen – onderzoeken, informatie verzamelen, adviezen verstrekken en haar coachen in haar rol als volksvertegenwoordiger.

De club omstanders blijft groeien. Met name omdat dit mensen zijn uit wetenschap, bedrijfsleven, zorg, overheid, advocatuur en politiek, die mét haar van mening zijn dat onze democratie aan vernieuwing toe is. Dat de individuele burger te vaak buiten spel staat nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Zonder dat er werkelijk iets gedaan wordt met deze stem. Kijk naar de chaos in de huidige kabinetsformatie.

In de lokale politiek is de noodzaak tot vernieuwing des te groter. Juist omdat het College veel te veel naar de mond wordt gepraat door coalitiepartijen in de Raad. Een écht debat over een gevoelig onderwerp regelmatig wordt gesmoord omdat voorgenomen beleid allang is voorgekookt.
Dat de mening van inwoners niet of te weinig wordt meegenomen in besluiten. Waarin het participatieproces wel als belangrijk wordt benoemd door het lokale bestuur, maar uitkomsten ervan te vaak en ongemotiveerd niet meetellen.

In onze Raad zitten mensen, niemand uitgezonderd, die het beste voorhebben met de gemeente en haar inwoners.
Het probleem ligt in het feit dat Raadsleden van coalitiepartijen als stemvee geacht worden mee te doen met het coalitiebelang van de eigen partij. Vasthouden van het ‘pluche’. Dat kritiek op het College wordt gevoeld als kritiek op hunzelf. Dat zij niet over hun eigen schaduw durven springen wanneer zaken overduidelijk grote weerstand bij de inwoners opleveren, beter of anders geregeld kunnen worden. Rechtvaardiger en transparanter. Dat laatste vooral. Hier schrijven wij regelmatig over.

Politiek STERK wil u ook nà 2018 van dienst zijn. Met hard werken aan moeilijke dossiers, hiermee het bestuur controleren en op de rem trappen als de ideeën van het bestuur weer eens onbetaalbaar of onhaalbaar blijken. Dus op onze belastingcenten letten. Zorgen voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen of onrecht wordt aangedaan. Zij kunnen met ons rekenen op rechtmatige ondersteuning.
Zodat voor ondernemers een klimaat wordt geschapen waarin geld kan worden verdiend. Het verenigingsleven in onze gemeente de ruimte krijgt; zó belangrijk voor de sociale cohesie. Dorps- en wijkraden beter en eerder worden geïnformeerd en worden gecoacht om hun werk professioneel te kunnen uitvoeren, al zijn zij vrijwilligers. Zonder betrokken vrijwilligers vaart geen gemeente wel.

Politiek STERK wil haar werk doen vanuit de kracht van de gemeenschap. Wil alle mogelijke kennis, kunde en vaardigheid gebruiken om beleid te maken. Omringt zich met specialisten op ieder vraagstuk dat zich voordoet. Zodat we niet vast blijven zitten in politieke dogma’s maar komen met oplossingen en resultaten.

Vergist u zich niet alstublieft. Wij zijn geen club van geitenwollensokken of dromers. Onze basisinstelling is zakelijk en correct. Bijvoorbeeld:

 • Wij zijn vóór duurzaamheid.
  Maar tegen onrendabele, horizonvervuilende windmolens die slechts dienen als ego-project voor het zittende bestuur.
 • Wij zijn vóór het opvangen van vluchtelingen door oorlog en geweld.
  Maar tegen het accommoderen van economische vluchtelingen of het creëren van opvanglocaties tegen de wens en draagkracht van de plaatselijke inwoners. Geen culturele verstoring in buurt of wijk en het zal ons een zorg zijn of je dat wel of niet mag zeggen vanuit ‘politieke correctheid’.
 • Wij zijn vóór maatschappelijke ondersteuning van iedereen die dat nodig heeft.
  Iedereen heeft de plicht om naar vermogen mee te doen aan onze samenleving en onze samenleving heeft de plicht iedereen die dat nodig heeft, te ondersteunen. Maar het verstrekken van uitkeringen aan onwillige individuen of subsidies aan kansloze projecten voor groeperingen die geen bijdrage bieden aan de samenleving als geheel, is wat ons betreft afgelopen.
 • Wij zijn vóór kunst en cultuur. Ernstig vóór kunst en cultuur. Het onderstreept de beschaving van onze gemeente.
  Maar tegen gesubsidieerde cultuurpaleizen, musea of kunstobjecten waar de bevolking geen behoefte aan heeft. Het start met cultuureducatie en bieden van verwondering aan onze inwoners. Kunst, cultuur en muziek verbinden.
 • Wij zijn vóór een groene leefomgeving waarin IEDEREEN heerlijk kan verpozen.
  Maar tegen megalomane Disney-achtige taferelen, zoals bedacht in Park 21.
 • Wij zijn vóór verkeersveiligheid, wie niet.
  Maar tegen het sponsoren van schokdemperfabrikanten. Veroorzaakt door de oeverloze serie hobbels en bobbels in ons wegennet. Dus bedenk wat intelligenters en  doe dat samen met weggebruikers én omwonenden.
 • Wij zijn vóór een modern, energiezuinig, efficiënt Raadhuis. Mét uitstraling, zodat het een herkenningspunt wordt voor iedere burger in onze gemeente.
  Maar tegen kapitaalvernietiging en wereldstadambities door het bouwen van een polderpaleis, met alle kosten van dien.
 • Wij zijn vóór woningbouw.
  Maar tegen het bouwen langs snel- en hoofdwegen. Zodat de mensen niet eens hun slaapkamerraam kunnen openzetten vanwege de verkeersoverlast en luchtvervuiling. En als je als gemeente nieuwe huurwoningen toewijst, geef dan voorrang aan de plaatselijke bevolking. Zodat we geen afvoerputje van regio Amsterdam worden, omdat daar woonruimte onvindbaar en onbetaalbaar is.
 • Wij zijn vóór beleid dat positief uitpakt voor alle leeftijdscategorieën in onze gemeente. Waar onze kinderen kunnen spelen op veilige speelplekken zonder kattendrollen. Waar onze jeugd kan samenkomen op overdekte hangplekken zonder dat iedereen uit zijn stekker gaat. Ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gegarandeerde zorg of in clustervoorzieningen, zonder dat zij hiervoor hun dorp hoeven te verlaten.
 • Waar hondenbezitters niet achterna worden gezeten door de handhavingsmaffia. Waar anderen géén last ondervinden van huisdieren of de uitwerpselen ervan, dat dus ook!
 • Haarlemmermeer is groot genoeg om voor alle inwoners een fijne en veilige woonomgeving te bieden. Groot en met potentie genoeg om ondernemers bedrijvenlocaties te bieden rondom de megaport Schiphol.
 • Haarlemmermeer is groot genoeg om agrariërs, middels stimulerende maatregelen in de sfeer van bijvoorbeeld waterhuishouding of vergunningenbeleid, een eerlijke boterham te laten verdienen. Niet alles af te doen met het praatje ‘milieu’ . Want als één beroepsgroep oog heeft voor milieu en duurzaamheid, dan zijn het de agrariërs wel.
 • Het verzorgingsgebied van Haarlemmermeer is groot genoeg om krachtig samen te werken met de middenstand. Winkeliers, horeca en marktlieden die een aanzuigende werking hebben voor onze gemeente. Diversiteit en goede faciliteiten zijn van groot belang.

Wij zijn er dus voor U!

10.000 views. Individueel gelezen bijdragen op de webpagina sinds de start op 14 januari jl.!

Wij willen alle lezers hartelijk bedanken. Voor hun bezoek en input.

Hierbij ook onze dankbaarheid voor de vriendschap en het vele werk van onze specialisten. Zij die hebben bijgedragen aan onze teksten, raadssessies en schriftelijke vragen. Voor het denken over en permanent schrijven aan ons programma. Waar waren jullie al die tijd?

Het is hartverwarmend en erg motiverend om deze lijn voort te zetten!

 

Hier is onze huidige top 5 uit de webstatistieken:

http://politieksterk.nl/briefje-terug-op-briefje-jan-aan-jeanine-hennis/

http://politieksterk.nl/gemeenteraad-buiten-spel-gezet-omgevingsvergunning/

http://politieksterk.nl/xtra-strand-toolenburgerplas-goed-idee-slecht-plan/

http://politieksterk.nl/debat-op-zn-gat/

http://politieksterk.nl/rijsenhout/

 

 

 

. politiekSTERKover STERKPolitiek STERK is de jongste politieke partij in Haarlemmermeer. Een spiksplinternieuwe partij die geen enkel onderwerp mijdt. Alle meningen en ideeën wil wegen alvorens haar standpunten in te nemen. Omdat inwoners die zich serieus genomen voelen door bestuur en politiek, gemotiveerd blijven hun steentje bij te dragen aan onze mooie...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)